หักผ่านบัญชีเดือนกรกฎาคม 2559

 

 เรียน สมาชิก ชพค.- ชพส.จังหวัดสมุทรปราการ

                   สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่ชาระเงินสงเคราะห์รายศพผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทยจะทาการหักบัญชีของท่านสมาชิก  ในวันที่ 29 กรกฎาคม  2559
โปรดสารองเงินในบัญชีให้เพียงพอล่วงหน้า   ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม  2559  นะคะ
                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

หักผ่าน กค.59