เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ
ทำบุญพัฒนาสภาพแวดล้อม  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี  9 มิถุนายน 2559


                                                                                                                                                                                  กิจกรรม 9มิย 4          9มิย 3