สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ชพค.-ชพส. ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป ฯ

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ชพค.-ชพส.ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป หรือมีอายุการเป็นสมาชิก ชพค.-ชพส. ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และชำระเงินเป็นปัจจุบันไม่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ศพรายเดือน แต่จะไปหักจากเงินสงเคราะห์ครอบครัวเมือ่สมาชิกเสียชีวิต โดยทายาทจะต้องยินยอมในการเข้ารับสวัสดิการครั้งนี้ด้วย ผู้สนใจยืนแบบขอรับสวัสดิการได้ที่ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ 02-1305728/0626040651

ชพค-ชพส