สถานพยาบาลเคลื่อนที่

     สำนักงาน สกสค จังหวัดสมุทรปราการ และ สถานพยาบาลสกสค
ออกหน่วยเคลื่อนทีให้บริการ ตรวจสุขภาพประจำปี 2559
    ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
มื่อวันที่ 23-24 มีนาคม2559
ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  และ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

สุขภาพ