ประเมินผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด

 

ท่านประธานที่ปรึกษา ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะและคณะ
เข้าตรวจประเมินผลการปฎิบัติงานในรอบปี ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ทองอยู่1

ทองอยู่ 2 ทองอยู่ 3 ทองอยู่ 4 ทองอยู่ 5