ประชุมคณะกรรมการจังหวัด

20 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะกรรมการจังหวัดพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา และทุนสนับสนุนโรงเรียนประจำปี 2559  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1คณะ 2 คณะ 4 คณะ 5 คณะ 6 คณะ3