การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางและติดตามหนี้ค้างชำระปัญหาหนี้สินครูอย่างระบบและยั่งยืน

ส่วนกลาง 1 ส่วนกลาง 2