กรุณาติดต่อสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ โดยด่วน

เรียน สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส.

เพื่อเป็นการรักษาสมาชิกภาพของสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณาติดต่อสำนักงานสกสค.จังหวัดสมุทรปราการ โดยด่วน  ภายใน วันที่่  8 กันยายน 2559

ด่วนมาก 1 ด่วนมาก 2 ด่วนมาก 3 ด่วนมาก ชพส.