โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและวินัยทางการเงิน ภาคกลาง ครั้งที่ 2

 

อบรม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและวินัยทางการเงินภาคกลาง ครั้งที่ 2 “
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

พอเพียง